ban tin oriflameboss , ban tin oriflame
Đối tc chiến lược

noi that fami, noi that 190

my chạy bộ, my chạy bộ cơ, xe đạp tập thể dục, gin tạ

B?n Tin OriflameBoss Group

H?i Ngh? ” Chia S? C?a Nh?ng Ng??i Thành Công ” T?i nhà hàng ?ông Ph??ng v?i s? góp m?t c?a top 15 leader Oriflame t?i Vi?t Nam.

Top 15 Leader t?i H?i Ngh?

Cùng Ngài giám ??c Oriflame

OriflameBoss Group tham d? H?i Ngh? Director Seminar T?i Diamond Bay Resort di?n ra vào 14,15,16/05-2010 , sau ?ây là 1 vài hình ?nh trong s? ki?n :

Phòng Ngh? T?i  Diamond Bay :

[nggallery id=5]

———————————————————————————————————————————————————————————–

OriflameBoss Group H?i Ngh? T?i Khách S?n Rex

[flagallery gid=1 name=”Gallery” w=550 h=450 skin=default]

————–

Leader Club  Meeting ??u Tháng 03/2010

Ngày 28/2/2010 v?a qua, t?i Tr? s? chính c?a công ty Oriflame ?ã ?ã di?n ra bu?i h?p Câu l?c b? các Leader Tháng 3 trong không khí ?m cúng nh?ng không kém ph?n sôi n?i. Bu?i h?p ?ã mang l?i th?t nhi?u nh?ng thông tin ??c bi?t và b? ích.

M? ??u bu?i h?p là ph?n chào ?ón Giám ??c Chi nhánh m?i c?a chi nhánh H? Chí Minh Peter Hencz. V?i b? dày kinh nghi?m và tinh th?n làm vi?c ??y nhi?t huy?t và ??c bi?t v?i s? vui tính c?a mình, ch?c ch?n Giám ??c Chi nhánh HCM Peter s? mang ??n m?t lu?ng sinh khí m?i cho chi nhánh H? Chí Minh trong th?i gian t?i.

M?t ph?n không th? thi?u trong m?i bu?i h?p Câu l?c b? Leader chính là vi?c vinh danh các ch?c danh m?i! Nh?ng t??ng th??ng mà các Leader x?ng ?áng ???c nh?n sau th?i gian n? l?c làm vi?c h?t mình. Chúc m?ng các b?n!

Vinh Danh Gold Director – Anh Phan Phi Th?ng

Director – ch? Nguy?n Công H?nh Dung. MS 100800

??c bi?t h?n h?t chính là ph?n vinh danh anh Nguy?n H?i – Executive Director ??u tiên c?a Vi?t Nam! Nhân d?p này, anh Nguy?n H?i ?ã chia s? cùng các b?n Leader v? nh?ng c?m nh?n c?ng nh? nh?ng l?i khuyên h?u ích c?a mình. Bài phát bi?u mang ?úng phong cách c?a anh: ng?n g?n, sinh ??ng và ??y ý ngh?a. Các Leader ?ã cùng nhau chúc m?ng thành công c?a Executive Director Nguy?n H?i v?i chi?c bánh kem th?t l?n vào cu?i bu?i h?p.

M?t trong nh?ng y?u t? chính trong k? ho?ch thành công ?ó c?a các b?n là tuy?n d?ng! Ngay trong tháng 3 này, Oriflame ?ã h? tr? các b?n v?i ch??ng trình Tuy?n d?ng tháng 3 vô cùng ??c ?áo v?i nh?ng quà t?ng ??c bi?t nh?t t? tr??c ??n nay nh? chi?c túi và ví c?m tay c?c th?i trang cùng v?i chai n??c hoa giúp b?n tôn lên v? n? tính kiêu sa c?a mình. T?ng giá tr? s?n ph?m th??ng lên ??n 1.793.000??ng!!

Bu?i h?p ???c khép l?i v?i nh?ng khuôn m?t t??i vui c?a các Leader, ch?c h?n m?i b?n ?ã t? ??t ra nh?ng m?c tiêu m?i cho công vi?c c?a b?n thân trong tháng 3 này. Chúc các b?n ??t ???c nh?ng thành công nh? ý nhé!

ORIFLAME VI?T NAM VÀ H?I LIÊN HI?P PH? N? VI?T NAM CÙNG KÍ K?T H?P TÁC NÂNG CAO CH?T L??NG CU?C S?NG CHO PH? N?

_

Nhân chuy?n vi?ng th?m Vi?t Nam c?a Ông Robert af Jochnick, nhà ??ng sáng l?p t?p ?oàn Oriflame

_
Ho?t ??ng:
_

TP. H? Chí Minh, ngày 04 tháng 02 n?m 2010 – Oriflame Vi?t Nam và H?i Liên hi?p Ph? N? Vi?t Nam ?ã cùng kí k?t Biên b?n Ghi nh? trong vi?c h?p tác cùng th?c hi?n hai nhi?m v? tr?ng tâm c?a H?i Liên Hi?p Ph? N? Vi?t Nam: Nâng cao nh?n th?c, trình ??, n?ng l?c c?a ph? n? ?áp ?ng yêu c?u tình hình m?i; xây d?ng ng??i ph? n? Vi?t Nam có s?c kh?e, tri th?c, k? n?ng ngh? nghi?p, n?ng ??ng, sáng t?o, có l?i s?ng v?n hóa, có lòng nhân h?u và H? tr? ph? n? phát tri?n kinh t?, t?o vi?c làm và t?ng thu nh?p.

L? ký k?t có s? ch?ng ki?n c?a ông Robert af Jochnick, nhà ??ng sáng l?p t?p ?oàn m? ph?m hàng ??u Th?y ?i?n Oriflame, ngài Thomas Ekberg Phó Ch? T?ch C?p Cao và Tr??ng Ban ?i?u hành Khu v?c Châu Á và ông Ph?m Ng?c Ti?n, V? tr??ng V? Bình ??ng gi?i B? Th??ng Binh Lao ??ng Xã H?i, Tr??ng Ban H? Tr? Ph? N? Phát Tri?n Kinh T? . ?ây là chuy?n vi?ng th?m ??u tiên c?a ông Robert ??n Vi?t Nam sau h?n sáu n?m Oriflame chính th?c gia nh?p th? tr??ng Vi?t Nam.

Theo n?i dung Biên b?n Ghi Nh?, Oriflame Vi?t Nam s? h? tr? H?i Liên Hi?p Ph? N? Vi?t Nam trong t?ng nhi?m v?. C? th?, Oriflame Vi?t Nam s? cung c?p các c? h?i vi?c làm giúp t?ng thu nh?p và phù h?p v?i trình ??, kh? n?ng c?a ch? em ph? n?; ?ào t?o các k? n?ng m?m c? b?n ?? nâng cao tri th?c và k? n?ng ngh? nghi?p; t?o c?u n?i ?? ch? em ph? n? trao ??i kinh nghi?m ngh? nghi?p thông qua các ho?t ??ng và s? ki?n l?n do Oriflame t? ch?c

Theo ông Hamid Parsa, T?ng Giám ??c Oriflame Vi?t Nam: “K? t? khi thành l?p ??n nay, bên c?nh các ho?t ??ng kinh doanh, Oriflame luôn coi tr?ng trách nhi?m và ngh?a v? v?i c?ng ??ng. Vi?c kí k?t này m?t l?n n?a kh?ng ??nh cam k?t c?a Oriflame trong vi?c ?óng góp vào s? phát tri?n kinh t? và xã h?i Vi?t Nam, vì l?i ích và c?ng ??ng c?a Vi?t Nam”.

Sau h?n sáu n?m gia nh?p th? tr??ng m? ph?m Vi?t Nam, Oriflame ?ã t?ng b??c kh?ng ??nh ???c v? trí c?a mình trong lòng ng??i tiêu dùng Vi?t Nam. V?i m?ng l??i h?n 100 nhân viên chính th?c và 42.000 t? v?n viên cùng b?n v?n phòng ??t t?i các thành ph? l?n trên c? n??c, Oriflame ?ã ?em ??n r?t nhi?u c? h?i vi?c làm và kinh doanh cho m?i ng??i ??c bi?t là ph? n?.

??a ?i?m: Park Hyatt

Ông Robert Af Jochnick – nhà ??ng sáng l?p t?p ?òan Oriflame ??n VN.

Bài vi?t c?p nh?t lúc: 03:20 ngày 22/01/2010

Ông Robert Af Jochnick – nhà ??ng sáng l?p t?p ?òan Oriflame ??n VN

Theo thông tin chính th?c t? Công ty Oriflame Vi?t Nam, Ông Robert af Jochnick – thành viên ??ng sáng l?p Oriflame – T?p ?oàn m? ph?m hàng ??u Th?y ?i?n s? chính th?c ??n th?m Vi?t Nam vào ngày 04/02/2010 s?p ??n.

Trong chuy?n vi?ng th?m ??u tiên sang th? tr??ng Vi?t Nam này, Ông Robert s? có bu?i g?p g? v?i h?n 250 t? v?n viên xu?t s?c nh?t c?a Oriflame t?i Vi?t Nam và tham gia bu?i h?p báo ch?ng ki?n L? ký k?t Biên B?n Ghi Nh? gi?a H?i Liên Hi?p Ph? N? Vi?t Nam và Oriflame Vi?t Nam trong vi?c h?p tác cùng th?c hi?n hai nhi?m v? tr?ng tâm c?a H?i Liên Hi?p Ph? N? Vi?t Nam: Nâng cao nh?n th?c, trình ??, n?ng l?c c?a ph? n? ?áp ?ng yêu c?u tình hình m?i; xây d?ng ng??i ph? n? Vi?t Nam có s?c kho?, tri th?c, k? n?ng ngh? nghi?p, n?ng ??ng, sáng t?o, có l?i s?ng v?n hóa, có lòng nhân h?u và H? tr? ph? n? phát tri?n kinh t?, t?o vi?c làm, và t?ng thu nh?p.

Robert và Jonas af Jochnick là hai nhà sáng l?p và xây d?ng thành công th??ng hi?u m? ph?m Oriflame v?i ??i ng? bán hàng ??c l?p r?ng kh?p. T? m?t v?n phòng nh? t?i Stockholm vào n?m 1967, v?i ng?n l?a nhi?t huy?t nh? chính tên g?i Oriflame (ng?n l?a b?t di?t), h? ?ã b?n b? làm vi?c và sáng t?o ?? ??a Oriflame có th? tr? thành m?t công ty toàn c?u n?m trong danh sách các t?p ?oàn m? ph?m hàng ??u th? gi?i. Và 43 n?m sau, ng?n l?a ?y ?ã ???c h? truy?n ??n cho h?n ba tri?u t? v?n viên t?i 61 qu?c gia và Oriflame gi? v? trí hàng ??u h?n 30 th? tr??ng trên kh?p th? gi?i. Ngày nay, Oriflame là m?t trong nh?ng t?p ?oàn m? ph?m s?n xu?t và kinh doanh nh?ng m?t hàng d??ng da và m? ph?m có ngu?n g?c t? thiên nhiên v?i ch?t l??ng cao và ??t t?c ?? t?ng tr??ng nhanh nh?t th? gi?i.

Oriflame – M? ph?m thiên nhiên ??n t? Th?y ?i?n – ???c truy?n c?m h?ng t? s? tinh khi?t và s?c m?nh thiên nhiên c?a vùng ??t Th?y ?i?n cùng v?i các nguyên li?u chi?t xu?t t? hoa qu? và th?o m?c. V? ??p và ch?t l??ng c?a s?n ph?m Oriflame chính là s? k?t h?p gi?a tinh túy t? thiên nhiên và nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t c?a khoa h?c. V?i hàng ngàn s?n ph?m làm ??p ?a d?ng, phù h?p v?i m?i gi?i, m?i l?a tu?i và ti?p c?n m?t cách t? nhiên và thân thi?n, ?ó chính là d?u ?n c?a Oriflame ??n v?i m?i ng??i.

————————————————————————————-

Sau ?ây Là 1 Vài hình ?nh MANAGER SEMINAR T?i V?ng Tàu Do Công Ty t? ch?c cho các manager , director t?i khách s?n 5 Sao PALACE
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Ho?t ??ng C?a Nhóm

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Sinh Nh?t Oriflame t? ch?c t?i CLB Lan Anh

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

_AKI0090

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

2 Responses to B?n Tin OriflameBoss Group

  1. […] Chào M?ng Các B?n Ghé Th?m Website OriflameBoss Group […]

Phản hồi

Close
MySQL query error