Quà Chào M?ng Oriflame

vietnam visa requirements - apply visa vietnam

Quà Chào M?ng Oriflame

Quà Chào M?ng Oriflame s? b?t ??u kích ho?t ngay khi b?n ??ng ký gia nh?p Oriflame

_Ch??ng Trình ch? di?n ra trong 3 tháng ??u tiên c?a b?n khi tham gia Oriflame

?i?u ki?n ??t quà chào m?ng : trong 3 tháng ??u tiên m?i tháng ??t ít nh?t 100 Bp , mang tính liên t?c trong 3 tháng m?i ???c l?y quà ti?p theo c?a quà chào mùng k? ti?p

Cách Tính ?i?u Ki?n ??t  Ch??ng Trình Quà Chào M?ng

_??i v?i tháng ??u tiên , Công ty tính 30 ngày ??t 100 Bp k? t? ngày ??ng ký , sang tháng th? hai , th? ba, thì quà chào m?ng s? tính theo chu k? catalogue ch? không còn tính 30 ngày .

VD : Khi ??ng ký vào ngày 15/1 , thì sau 30 ngày k? t? ngày 15 /1 => 15/2 , trong th?i gian này yêu c?u b?n ph?i hoàn thành 100 Bp , n?u không ??t thì 2 quà chào m?ng còn l?i dù cho nh?ng tháng sau có ??t 100 Bp c?ng không ???c l?y quà .

_ Tháng ??u tiên c?a quà chào m?ng r?t quan tr?ng , vì n?u tháng ??u không ??t thì nh?ng tháng sau c?ng m?t theo .

_Quà Chào M?ng s? thay ??i tùy theo ch??ng trình t?ng tháng c?a Oriflame

==>> Welcome Programe Oriflame – Ch??ng trình chào m?ng Oriflame 

-OriflameBoss -

Phản hồi

Close
Lên trên
MySQL query error