Quà Chào M?ng Oriflame
Đối tc chiến lược

noi that fami, noi that 190

my chạy bộ, my chạy bộ cơ, xe đạp tập thể dục, gin tạ

Quà Chào M?ng Oriflame

Quà Chào M?ng Oriflame s? b?t ??u kích ho?t ngay khi b?n ??ng ký gia nh?p Oriflame

_Ch??ng Trình ch? di?n ra trong 3 tháng ??u tiên c?a b?n khi tham gia Oriflame

?i?u ki?n ??t quà chào m?ng : trong 3 tháng ??u tiên m?i tháng ??t ít nh?t 100 Bp , mang tính liên t?c trong 3 tháng m?i ???c l?y quà ti?p theo c?a quà chào mùng k? ti?p

Cách Tính ?i?u Ki?n ??t  Ch??ng Trình Quà Chào M?ng

_??i v?i tháng ??u tiên , Công ty tính 30 ngày ??t 100 Bp k? t? ngày ??ng ký , sang tháng th? hai , th? ba, thì quà chào m?ng s? tính theo chu k? catalogue ch? không còn tính 30 ngày .

VD : Khi ??ng ký vào ngày 15/1 , thì sau 30 ngày k? t? ngày 15 /1 => 15/2 , trong th?i gian này yêu c?u b?n ph?i hoàn thành 100 Bp , n?u không ??t thì 2 quà chào m?ng còn l?i dù cho nh?ng tháng sau có ??t 100 Bp c?ng không ???c l?y quà .

_ Tháng ??u tiên c?a quà chào m?ng r?t quan tr?ng , vì n?u tháng ??u không ??t thì nh?ng tháng sau c?ng m?t theo .

_Quà Chào M?ng s? thay ??i tùy theo ch??ng trình t?ng tháng c?a Oriflame

==>> Welcome Programe Oriflame – Ch??ng trình chào m?ng Oriflame 

-OriflameBoss –

Phản hồi

Close
MySQL query error